Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/post.php on line 174

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/query.php on line 748
Rreth Nesh | Stop Dhunës
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 932

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 933

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 932

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 933

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 932

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 933

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 932

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 933

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 932

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/stopdhun/public_html/wp-includes/kses.php on line 933

Për Ju


PËR NDIHMË KONTAKTO
(04) 22 33 408

Rreth Nesh

Rrjeti kundër Dhunës Gjinore dhe Trafikimit është themeluar në vitin 1998. Ai përfshin:

  1. Shoqatën Refleksione
  2. Strehëzën për Gra dhe Vajza të Dhunuara
  3. Linjën e Këshillimit për Gra dhe Vajza
  4. Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare    dhe
  5. Qendrën Aleanca Gjinore për Zhvillim.

Angazhimi ynë tonë kundër dhunës ndaj grave në familje e komunitet është pjesë e një lëvizje mbarëbotërore për të luftuar këtë dhunim të të drejtave të njeriut. Kështu, Amnesty Internacional ka dalë me një plan prej 14 pikash drejtuar qeverive në çdo vend të botës për luftën kundër dhunës në familje, duke u bërë njëkohësisht thirrje individëve dhe dhe organizatat të përdorin influencën e tyre për të siguruar që qeveritë të zbatojnë këtë program. Në të thuhet që të gjitha qeveritë duhet:

1. Të dënojnë dhunën në familje.

Zyrtarët dhe udhëheqësit politikë të çdo niveli, kombësie apo rajoni duhet të dënojnë publikisht dhunën në familje. Ata duhet të dinë që dhuna në familje është një dhunim i të drejtave të njeriut dhe është çështje me interes publik dhe jo me natyrë private. Zyrtarët nuk duhet të mbështeten tek zakonet, tradita ose feja për të shmangur përgjegjësinë e tyre në eliminimin e dhunës në familje.

2. Të ndihmojnë në rritjen e ndërgjegjësimit publik për dhunën në familje.

Fushatat për rritjen e ndërgjegjësimit dhe informimit të opinionit publik mbi dhunën në familje duhet të fillojnë me shkollat, kolegjet, forumet qytetare dhe vendet e punës, për të denoncuar dhunën në familje, për të larguar stigmën ndaj grave objekt i dhunës dhe për të inkurajuar të mbijetuarat për të kërkuar dëmshpërblim. Duhen përdorur të gjitha llojet e mediave, internetin, leksione e debate dhe në fushata duhet të përfshihen liderët në komunitete, politikanë të ndryshëm, gazetarë dhe shoqëria civile. I gjithë informacioni duhet të jetë lehtësisht i kuptueshëm në gjuhën e vendit.

3. Të përdorin sistemin e arsimit për të parandaluar paragjykime.t

Lëndët edukuese duhet të përfshihen në të gjitha nivelet e sistemit arsimor, duke mundësuar njohjen e parandalimit të dhunës në familje dhe çrrënjosjen e idesë se dhuna në familje është e pranueshme. Mësuesit e lektorët duhet të jenë pjesë e përpjekjes për të kapërcyer paragjykimet dhe stereotipet që i vendosin vajzat dhe gratë në role dytësore dhe kontribuojnë në dhunën në familje.

4. Të shfuqizojnë legjislacionet që diskriminojnë gruan.

Të gjitha ligjet përfshi ato penale, civile, familjare duhet të rishikohen për t’u siguruar që ato janë në përputhje me parimet e të drejtave të njeriut. Çdo ligj, rregullore, procedurë e cila diskriminon gruan ose që përmban nuanca diskriminuese, ashtu si çdo ligj që lehtëson ose krijon kushte për dhunën ndaj gruas, duhet të amendohet. Ndërkohë duhet të miratohet legjislacion i ri që siguron cilësi jete për gruan.

5. Të mandatojnë që dhuna në familje është një shkelje penale.

Të garantojnë që të gjitha format e dhunës në familje trajtohen në ligj si dhunim i të drejtave të njeriut dhe që rastet e dhunës në familje hetohen dhe ndëshkohen në përputhje me shkallën e krimit, dhe që viktimat përfitojnë dëmshpërblim.

6. Të hetohen dhe ndiqen rastet e dhunës në familje.

Të garantojnë që policia mundëson një mjedis të sigurt dhe konfidencial për gratë të cilat raportojnë për dhunë në familje, që ka një urdhër për regjistrimin e këtyre ankesave të cilat duhet të bëhen me përpikëri e jo të njëanshme dhe që ato hetohen në mënyrë efektive.

7. Të mënjanojnë pengesat gjatë ndjekjes penale për dhunën në familje.

Procedurat gjyqësore dhe rregullat e evidentimit duhet të reformohen në mënyrë që ato të mos dekurajojnë gratë për të denoncuar shkaktarët e dhunës. Dëshmitarët dhe të tjerët që janë në rrezik gjatë hetimit duhet të mbrohen nga kërcënimet, shantazhi dhe masat ndëshkimore. Duhet të ketë një bashkëpunim të ngushtë midis policisë, autoriteteve zbatuese, zyrtarëve të tjerë dhe shërbimeve për viktimat në nivel lokal.

8. Të sigurojnë për zyrtarët trajnime të detyrueshme për problemet e dhunës në familje.

Të organizohen trajnime të detyrueshme për zyrtarët, duke përfshirë policinë, gjyqtarët, ligjvënësit, personelin mjekësor, punonjësit socialë dhe mësuesit, se si të identifikojnë rastet e dhunës në familje, si të sigurojnë mbrojtje për të mbijetuarit, si të mbledhin dhe mbrojnë provat.

9. Të sigurojnë fonde të mjaftueshme për luftën kundër dhunës në familje.

Fondet duhet të jetën të mjaftueshme për të filluar zbatimin e legjislacionit që mbron gratë nga dhuna në familje, si dhe për të siguruar mbështetje të mjaftueshme dhe masa rehabilituese për të mbijetuarat.

10. Të sigurojnë mjedise të sigurta për të shpëtuar gratë nga dhuna.

Duhet të realizohet rregullimi i përkohshëm i grave të dhunuara në strehëza ose vende të tjera të sigurta pa ndërhyrë në privatësinë, autonominë dhe lirinë e lëvizjes së tyre. Disa prej këtyre vendeve mund të ndihmojnë dhe të ofrojnë mbështetje për rimëkëmbjen mendore dhe fizike të grave. Ndërkohë këto gra duhet të ndihmohen që të kenë një strehim të sigurt për një kohë të gjatë.

11. Të sigurojnë shërbime mbështetëse për gratë, viktima të dhunës në familje.

Të punohet në bashkëpunim me OJF-të që veprojnë në këtë fushë për t’u ofruar grave të dhunuara ndihmë gjyqësore, përfshi këtu këshillim ligjor falas kur është i nevojshëm në rast divorci, kujdestari për fëmijët apo lënie trashëgimie. Të sigurohen që ato të kenë në dispozicion fonde të mjaftueshme për shëndetin dhe shërbime mbështetëse përfshi dhe këshillimin.

12. Të reduktojnë rrezikun e kërcënimeve me armë.

Të kihet prioritet largimi i të gjitha armëve të zjarrit nga shtëpitë ku janë raportuar incidente të dhunës në familje. Të përfshihen pyetje mbi zotërimin e armëve në gjitha anketat demografike, shëndetësore dhe të shërbimeve sociale që realizojnë punonjësit socialë dhe ata të shëndetësisë.

13. Të grumbullojnë dhe publikojnë të dhënat mbi dhunën në familje.

Të merren masa që institucionet qeveritare të mbledhin në mënyrë të standardizuar të dhëna mbi dhunën në familj, t’i publikojnë dhe shpërndajnë ato, me qëllim që këto të dhëna të përdoren në përgatitjen e politikave dhe programeve efektive kundër dhunës në familje.

14 .Të informojnë gratë për të drejtat e tyre.

Të bëjë të mundur informimin e grave, viktima të dhunës mbi të drejtat e tyre, shërbimet dhe ndihmën që ato kanë të drejtë të përfitojnë. Rajoneve të policisë dhe institucioneve të tjera shtetërore duhet t’u kërkohet të publikojnë se cilat janë përgjegjësitë dhe masat që ato ofrojnë për gratë e dhunuara.